Klik hierboven op de foto.
Er wordt gevraagd om een programma op te slaan of uit te voeren.
Klik op uitvoeren.
Na enkele ogenblikken wordt die vraag opnieuw gesteld.
Terug klikken op uitvoeren.

Je krijgt een ID nummer (9 cijfers) en een wachtwoord.

Beide nummers doorgeven aan de IT-helpdesk te beginnen met de ID.